راهبری

دسته: مطالب منوها

راهبری سیستم به مجموعه تعاریف و تنظیمات سیستم گفته می شود که در دوره گارانتی و آموزش جامع شرکت در هنگام خرید و نصب نرم افزار به آن مجموعه ارائه می گردد. لذا آن مجموعه می توانند در قراردادی جداگانه به صورت دفعاتی و یا مداوم درخواست راهبری نماید که شرکت این نوع خدمات را به آن مجموعه ارائه خواهد داد. چند نمونه از راهبری سیستم شامل :

ایجاد شرایط محاسباتی ساده و پیچیده

تعریف انواع و اقسام قالب های گزارشات

تعریف شیفت های کاری

ایحاد انواع حکم در قوانین مختلف و....